خلاصه کتاب از نو

مسیرِ بازیابیِ روح نوآوری در مایکروسافت و خلق آینده‌ای جدید
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا عظیم شاه محمدپور
چرا خلاصه صوتی نداره؟😭
خلاصه کتاب از نو / کتاب hit refresh / دانلود کتاب hit refresh / کتاب ساتیا نادلا
خلاصه کتاب از نو / کتاب hit refresh / دانلود کتاب hit refresh / کتاب ساتیا نادلا
خلاصه کتاب
از نو
مسیرِ بازیابیِ روح نوآوری در مایکروسافت و خلق آینده‌ای جدید ساتیا نادلا
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا عظیم شاه محمدپور
چرا خلاصه صوتی نداره؟😭
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم