خلاصه کتاب قدرت بی قدرتان

داستان حکومتی که بر پایه‌های دروغ بنا شده
۳۳ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا فرهاد صفوی
فوق العاده است.
chekida | چکیدا عاصی عاصیون
اعتصاب غذا کار ساده ای نیست😉
chekida | چکیدا logos logos
عالی بود سپاس از شما
خلاصه کتاب قدرت بی قدرتان اثر واتسلاو هاول در چکیدا
خلاصه کتاب
قدرت بی قدرتان
داستان حکومتی که بر پایه‌های دروغ بنا شده واتسلاو هاول
۳۳ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا فرهاد صفوی
فوق العاده است.
chekida | چکیدا عاصی عاصیون
اعتصاب غذا کار ساده ای نیست😉
chekida | چکیدا logos logos
عالی بود سپاس از شما
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم