خلاصه کتاب هنر جنگ

استفاده از فنون جنگ در کسب‌و‌کار و زندگی
۲۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا لیلا ذوالفقاری
زمان جنگیدن پژمان عقب نشینی نظم واحد ،شناخت نقاط ضعف ارتش مقابل...غلبه بر احساسات .....برنامه ریزی قبل نبرد....حضور فرمانده وسرباز با چ روحیه ای؟ خلاصه قابل تعمیم ب جوانی از زندگی هست مطالعه کتاب توصیه میشه🌹
chekida | چکیدا سجاد کاوه
کتاب خیلی خوبیه ولی متوجه کاربردش در کسب و کار امروزی نشدم باید برای هر نکته ای ک داخل کتاب هست خودمون معادل سازی کنیم
chekida | چکیدا دوجداره ایمان
مکمل کتاب هنر جنگ کتاب ژنرال کار آفرین هست باید این دوتا کتاب باهم خواند تا متوجه مطالب شوید
خلاصه کتاب هنر جنگ / خلاصه کتاب هنر جنگاوری / خلاصه کتاب هنر جنگیدن / کتاب سون تزو برای کسب و کار
خلاصه کتاب
هنر جنگ
استفاده از فنون جنگ در کسب‌و‌کار و زندگی سون تزو
۲۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا لیلا ذوالفقاری
زمان جنگیدن پژمان عقب نشینی نظم واحد ،شناخت نقاط ضعف ارتش مقابل...غلبه بر احساسات .....برنامه ریزی قبل نبرد....حضور فرمانده وسرباز با چ روحیه ای؟ خلاصه قابل تعمیم ب جوانی از زندگی هست مطالعه کتاب توصیه میشه🌹
chekida | چکیدا سجاد کاوه
کتاب خیلی خوبیه ولی متوجه کاربردش در کسب و کار امروزی نشدم باید برای هر نکته ای ک داخل کتاب هست خودمون معادل سازی کنیم
chekida | چکیدا دوجداره ایمان
مکمل کتاب هنر جنگ کتاب ژنرال کار آفرین هست باید این دوتا کتاب باهم خواند تا متوجه مطالب شوید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم