خلاصه کتاب اقتصاد ورشکسته

کشورهای موفق، چطوری به جایگاه فعلی رسیدن؟
۲۷ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا سعید اکبرپور
عالی
chekida | چکیدا مهدی عدلی
خوبه
chekida | چکیدا فرهاد خوشنام
عالیست
خلاصه کتاب اقتصاد ورشکسته / خلاصه کتاب اقتصاد کاذب از آلن بیتی در وبسایت چکیدا
خلاصه کتاب
اقتصاد ورشکسته
کشورهای موفق، چطوری به جایگاه فعلی رسیدن؟ آلن بیتی
۲۷ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا سعید اکبرپور
عالی
chekida | چکیدا مهدی عدلی
خوبه
chekida | چکیدا فرهاد خوشنام
عالیست
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم