خلاصه کتاب چگونه شروع کنیم

راهی شفاف برای شروع کاری معنادار
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا عباس راه نشین
بسیارروان وکارآمد
خلاصه کتاب چگونه شروع کنیم / ترجمه کتاب how to begin
خلاصه کتاب چگونه شروع کنیم / ترجمه کتاب how to begin
خلاصه کتاب
چگونه شروع کنیم
راهی شفاف برای شروع کاری معنادار مایکل بانگای استانیر
۱۳ دقیقه
۶ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا عباس راه نشین
بسیارروان وکارآمد
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم