خلاصه کتاب تاثیر

روانشناسیِ متقاعدکردنِ دیگران
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا محمد زارعی
جالب و مفید بود
خلاصه کتاب تاثیر
خلاصه کتاب تاثیر
خلاصه کتاب
تاثیر
روانشناسیِ متقاعدکردنِ دیگران رابرت سیالدینی
۲۵ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا محمد زارعی
جالب و مفید بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم