خلاصه کتاب زندگی بعد از گوگل

خودت رو برای خداحافظی با گوگل آماده کن
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا حسین رزاق پور
کتاب خوبیه. نگاه جدیدی به دنیای تک بعدی گوگل داره
خلاصه کتاب زندگی بعد از گوگل / کتاب زندگی بدون گوگل / دنیا بدون گوگل
خلاصه کتاب زندگی بعد از گوگل / کتاب زندگی بدون گوگل / دنیا بدون گوگل
خلاصه کتاب
زندگی بعد از گوگل
خودت رو برای خداحافظی با گوگل آماده کن جورج گیلدر
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا حسین رزاق پور
کتاب خوبیه. نگاه جدیدی به دنیای تک بعدی گوگل داره
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم