خلاصه کتاب نوآفرینی

چرا پیشرفت دنیا مدیون آدم‌های ناسازگاره؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا فرحناز خرج
عالی
chekida | چکیدا معصومه مشهدسری
عالی
chekida | چکیدا رضا ایرجی
🤙
خلاصه کتاب نوآفرینی / ترجمه کتاب Originals از آدام گرانت
خلاصه کتاب
نوآفرینی
چرا پیشرفت دنیا مدیون آدم‌های ناسازگاره؟ آدام گرانت
۲۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا فرحناز خرج
عالی
chekida | چکیدا معصومه مشهدسری
عالی
chekida | چکیدا رضا ایرجی
🤙
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم