خلاصه کتاب مانایی

علم و هنر بلند زیستن در زمانه‌ی کنونی
۳۰ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فرهاد قادری
ورزش چیزی که از توی زندگی خیلیا حذف شده
خلاصه کتاب مانایی اثر دکتر پیتر عطیه درباره علم و هنر بیشتر زیستن
خلاصه کتاب
مانایی
علم و هنر بلند زیستن در زمانه‌ی کنونی پیتر عطیه
۳۰ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فرهاد قادری
ورزش چیزی که از توی زندگی خیلیا حذف شده
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم