خلاصه کتاب هنرمندانه بقاپید

۱۰ چیزی که درباره‌ی خلاقیت نشنیدی
۱۹ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا صدرا گل
نگاه متفاوتی بود
chekida | چکیدا م م
خیلی سطحی بود
chekida | چکیدا زهرا غدیرشاهی
آموزنده
خلاصه کتاب هنرمندانه بقاپید
خلاصه کتاب
هنرمندانه بقاپید
۱۰ چیزی که درباره‌ی خلاقیت نشنیدی آستین کلئون
۱۹ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا صدرا گل
نگاه متفاوتی بود
chekida | چکیدا م م
خیلی سطحی بود
chekida | چکیدا زهرا غدیرشاهی
آموزنده
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم