خلاصه کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

قدرت نوشتن در برآورده‌کردن اهداف و آرزوها
۲۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا ساغر حسینی
خلاصه و مفید👌
chekida | چکیدا ایمان خلیل ابادی
عالی مثل همیشه
chekida | چکیدا Raha D. CH
عــــــــــــــــــــــــــــــالی
خلاصه کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد / ترجمه کتاب write it down to make it happen
خلاصه کتاب
بنویس تا اتفاق بیفتد
قدرت نوشتن در برآورده‌کردن اهداف و آرزوها هنریت آن کلاوسر
۲۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا ساغر حسینی
خلاصه و مفید👌
chekida | چکیدا ایمان خلیل ابادی
عالی مثل همیشه
chekida | چکیدا Raha D. CH
عــــــــــــــــــــــــــــــالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم