خلاصه کتاب روح شاه لئوپولد

داستانی درباره‌ی طمع، وحشت و قهرمانی در دوره‌ی استثمار آفریقا
۱۸ دقیقه
۱۴ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدی سلیمان زاده
تاریخ خیلی عجیبه
خلاصه کتاب روح شاه لئوپولد / جنایت های لئوپولد در کنگو
خلاصه کتاب روح شاه لئوپولد / جنایت های لئوپولد در کنگو
خلاصه کتاب
روح شاه لئوپولد
داستانی درباره‌ی طمع، وحشت و قهرمانی در دوره‌ی استثمار آفریقا آدام هوکس‌چایلد
۱۸ دقیقه
۱۴ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدی سلیمان زاده
تاریخ خیلی عجیبه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم