خلاصه کتاب مائوئیسم

مائوئیسم از کمونیسم الهام می‌گیره
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا سعید فرزامی
🤗☺️🥳
خلاصه کتاب مائوئیسم از چکیدا / مائوئیست چیست / داستان چین کمونیست
خلاصه کتاب مائوئیسم از چکیدا / مائوئیست چیست / داستان چین کمونیست
خلاصه کتاب
مائوئیسم
مائوئیسم از کمونیسم الهام می‌گیره جولیا لاوِل
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا سعید فرزامی
🤗☺️🥳
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم