خلاصه کتاب قدرت آرمان ها

آیا واقعا ذات انسان شرور هست؟
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا امیررضا احمدی عبدآباد
ممنون
chekida | چکیدا زهرا غدیرشاهی
خوب
chekida | چکیدا فهیمه قبیتی
خوب
خلاصه کتاب قدرت آرمان ها
خلاصه کتاب
قدرت آرمان ها
آیا واقعا ذات انسان شرور هست؟ ویلیام دیمون
۳۱ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا امیررضا احمدی عبدآباد
ممنون
chekida | چکیدا زهرا غدیرشاهی
خوب
chekida | چکیدا فهیمه قبیتی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم