خلاصه کتاب جنس دوم

وقتی که زن‌ها به‌عنوان جنس دوم شناخته میشن
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا سعید فرزامی
چرند!!!! واقعیاتی رو هم در بین مطالب میگه ولی تحلیل و آنالیز مسائل از تفکر دوره و مثل ادیان به جای استدلال از سفسطه برای آنالیز استفاده می‌کنه که نتیجه گیری ها رو بی اعتبار میکنه.
chekida | چکیدا شایان شیروانی
چقدر سنگین تابه حال احساس نکردم زندگی زنا میتونه سختتر باشه😔
chekida | چکیدا شیرین ایزدپناه
عالی بود ..واقعیت تلخ و محض نابرابری جامعه مردسالار...
خلاصه کتاب جنس دوم / جنسیت دوم / مانیفست فمینیسم
خلاصه کتاب جنس دوم / جنسیت دوم / مانیفست فمینیسم
خلاصه کتاب
جنس دوم
وقتی که زن‌ها به‌عنوان جنس دوم شناخته میشن سیمون دوبووار
۲۲ دقیقه
۱۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا سعید فرزامی
چرند!!!! واقعیاتی رو هم در بین مطالب میگه ولی تحلیل و آنالیز مسائل از تفکر دوره و مثل ادیان به جای استدلال از سفسطه برای آنالیز استفاده می‌کنه که نتیجه گیری ها رو بی اعتبار میکنه.
chekida | چکیدا شایان شیروانی
چقدر سنگین تابه حال احساس نکردم زندگی زنا میتونه سختتر باشه😔
chekida | چکیدا شیرین ایزدپناه
عالی بود ..واقعیت تلخ و محض نابرابری جامعه مردسالار...
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم