خلاصه کتاب نقطه مطلوب

لذتِ رنج‌ها و ارتباطش با معنای زندگی
۱۵ دقیقه
۶ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا زهره اصولیان
خوب بود
خلاصه کتاب نقطه مطلوب اثر پل بلوم
خلاصه کتاب نقطه مطلوب اثر پل بلوم
خلاصه کتاب
نقطه مطلوب
لذتِ رنج‌ها و ارتباطش با معنای زندگی پل بلوم
۱۵ دقیقه
۶ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۰
chekida | چکیدا زهره اصولیان
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم