خلاصه کتاب آهسته زیستن

چطور در یک دنیای شلوغ، آرام بمونیم
۲۶ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا سعید آزادی
chekida | چکیدا مینا مسیبی
کتاب خوبی در زمینه خودآگاهی ، درک موقعیت و مسئولیت خود در دنیا است
chekida | چکیدا امین موسوی
خوب
خلاصه کتاب آهسته زیستن از هامین سونیم در چکیدا
خلاصه کتاب
آهسته زیستن
چطور در یک دنیای شلوغ، آرام بمونیم هامین سونیم
۲۶ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا سعید آزادی
chekida | چکیدا مینا مسیبی
کتاب خوبی در زمینه خودآگاهی ، درک موقعیت و مسئولیت خود در دنیا است
chekida | چکیدا امین موسوی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم