خلاصه کتاب ذهن کاملا نو

چرا آینده از آنِ راست‌مغزها هست؟
۲۷ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا رضا محمدی
...Y
chekida | چکیدا علی فرهودی
متفاوت
chekida | چکیدا سعید دهقانی
تلفظ عنوان کتاب رو غلط گفته شده
خلاصه کتاب ذهن کاملا نو
خلاصه کتاب
ذهن کاملا نو
چرا آینده از آنِ راست‌مغزها هست؟ دنیل اچ پینک
۲۷ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا رضا محمدی
...Y
chekida | چکیدا علی فرهودی
متفاوت
chekida | چکیدا سعید دهقانی
تلفظ عنوان کتاب رو غلط گفته شده
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم